Tây Du Ký bằng thơ – CHƯƠNG VII

Oai lực Quan Âm

Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu
Chạy mỏi chân thì hẵng về hưu
Đã khách không tiền trong bốn bể
Lại người có tội giữa năm châu
No say mặc kệ đời nghiêng ngả
Nào biết Ngọc Đế giận xung thiên
(Tội ấy băm vằm ra mới hả)
Đã cất Nhị Lang đi đánh liền

Mới hay:
Nhị Lang đầu đội kim khôi
Tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô
Kêu rằng:”Bớ đảng hung đồ
Chớ quen làm thói hồ đồ nhố nhăng”
Ngộ Không mặt đỏ phừng phừng
“Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây
Trước gây việc dữ,tao đây!”
Liền quân bốn phía phủ vây bịt bùng
Ngộ Không tả đột hữu xông
Khác nào Triệu Tử mở vòng Đương Dương
Lâu la bốn phía vỡ tan
Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay
Dương Tiễn chẳng kịp trở tay
Ăn phải một gậy vội bay về trời…

Ngọc Hòang núng thế phải mời
Quan Âm Bồ Tát tới nơi luận bàn
Than rằng:”Khỉ ấy ngang tàng
Nay vừa thắng trận lại càng dương oai
Trẫm đây quả thực bất tài
Thấp mưu thua trí kém loài khỉ ranh
Nó đà thoát được đã đành
Nhị Lang bi đánh súyt thành phế nhân
Nghĩ mà bực bội muôn phần
Khỉ kia đáng chết ngàn lần khó tha
Trải qua mấy trận can qua
Mới phải nhờ đến Phật Bà Quan Âm…”

Bồ Tát thấy thế lặng câm
Hồi lâu suy nghĩ âm trầm thưa lên:
“Tiểu thần tài mọn sức hèn
Hôm nay đành thử một phen xuống trần
Bình ngọc này vốn vật thần
Nữ Oa luyện được muôn phần hiển linh
Bao nhiêu thiên tướng thiên binh
Cũng chẳng địch được một mình nó đâu
Một khi đã đập trúng đầu
Khỉ kia bất tỉnh chạy đâu được nào!”
Dứt lời kính cẩn vái chào
Cưỡi mây nhằm hướng động đào tới ngay

Ngộ Không nửa tỉnh nửa say
(Vừa mới thắng trận đã ngay ăn mừng)
Còn đang cười nói tưng bừng
Hay đâu Bồ Tát bỗng chừng hiện ra
Mắng rằng:”Mày giống tà ma
Hại người tao chẳng dung tha mày nào”
Ngộ Không liền nhảy xốc vào
Quan Âm vội nhảy lên cao tránh liền
Khỉ ta bèn giở phép thiêng
Hóa ra lửa cháy bốn bên đỏ ngòm
Quan Âm hóa nước mưa tuôn
Tự nhiên lửa tắt kinh hồn hầu tinh
Lại e yêu nghiệt tàng hình
Trốn đi nơi khác ắt mình uổng công
Bủa vây lưới phép bịt bùng
Nguyên hình Hành Giả đùng đùng hóa ngay
Vội vàng trói nghiến chân tay
Kè kè áp giải đưa ngay về trời

Phần bình luận tạm thời không hoạt động, độc giả có thể đăng link trên site khác.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động.