Sự cầu nguyện

Người ta nguyện cầu khắp năm châu bốn bể:
Châu Phi nóng bỏng, phương Bắc xa xăm,
Không kể màu da đen, vàng hay trắng,
Chẳng quản nghèo hèn hay phú quý giàu sang.

Nơi phòng nhỏ, bốn bề cửa đóng,
Hay trong sảnh đường loáng bóng gương soi,
Ngoài thiên nhiên, nơi tĩnh lặng không người,-
Người ta nguyện cầu trong vui mừng, tủi hận.

Người ta nguyện cầu nơi nấm mồ ai oán,
Người ta nguyện cầu bên nôi bé sơ sinh,
Bất lực ốm o hay sức lực đầy mình,
Trong kiệt quệ cần lao, trong nghi ngờ cay đắng.

Lòng nóng cháy hay tủi sầu sâu lắng,
Đức tin kiên cường, hay dè dặt lòng ai,
Cầu nguyện suy tư, cầu nguyện thở dài,
Cầu nguyện thầm thì, nguyện cầu lớn tiếng.

Xin Chúa Trời chở che, nâng bước,
Ban trí khôn, ánh sáng, thứ tha
Cầu cho người gần, cầu cho người xa,
Cảm tạ Chúa tự đáy lòng sâu thẳm.

Chúa nghe thấy mọi lời cầu vấn,
Trong mỗi phút giây sự sống xoay vần,
Ngài nghe thấy từ trái tim mong mỏi
Lòng thờ ơ Ngài chẳng thấy một phân!

Lời cầu nguyện ta – ấy nguồn sinh khí,
Ràng buộc con người với ân tứ từ Cha,
Ràng buộc đời này với Thiên quốc cao xa,
Ràng buộc Chúa Trời với chúng ta – con Ngài dưới đất.

Lời cầu nguyện ta – tiếng thét ăn năn:
Tội lỗi biến dạng trong ta hình hài Chúa Thánh…
Lời cầu nguyện ta – tấm lòng tìm kiếm
Đấng Tối Cao, sự tốt lành, sáng láng, cõi vĩnh sinh!

Lời cầu nguyện ta – chiến trường tranh chiến:
Ta có nhiều mong muốn tốt lành,
Nhưng sống đúng theo mục tiêu Chúa Thánh
Tuy gắng công thường cơ sự chẳng thành

Nơi Cứu Chúa Giê-xu sự bình an ta thấy
Không sợ hãi gì, đầy rẫy quyền năng.
Phải chăng thiên ân từ giáng sinh sẵn có?..
Không! Nhờ nguyện cầu nơi đồng vắng kiêng ăn.

Hỏi từ đâu sự nhu mì, phục tùng vĩ đại
Vâng ý Cha vượt thương khó Gô-gô-tha?
Hỏi từ đâu năng quyền tâm linh bất khuất?-
Đó – từ vườn Ghết-sê-ma-nê trận chiến ra!

Cậy sức Chúa gửi con thuyền độc mộc
Vào biển đời dữ dội bão giông.
Cậy sức Chúa tranh chiến cùng tham muốn
Dẹp âu lo, lời cầu nguyện an lòng.

Đây trận chiến không mũi tên, hòn đạn –
Vâng phục ý Cha Từ Ái trên cao
Trong cuộc chiến âm thầm bao lệ đổ
Nhiều khoảnh khắc lòng ta mong chiến thắng xiết bao!

Lời cầu nguyện ta – cầu thỉnh tự tâm
Ta cảm nhận cõi đời này ngắn ngủi.
Xin Chúa dạy ý nghĩa cao vời vợi
Của quãng đời này trong cõi vĩnh sinh!

Xin cho con biết ơn những điều con nhận được
Xin dạy con Ngài chăm chỉ, siêng năng
Để thực thi nhiệm vụ Cha sắm sẵn,
Cho đời con không vô ích tháng năm.

Chúng con cầu cho người gần, cầu cho người xa-
Xin Chúa ban sự bình an, nâng đỡ!
Như trên trời hiển vinh, bao hào quang rực rỡ,
Cũng vậy dưới đất này nguyện Ý Chúa được nên!

МОЛИТВА

Молятся люди на всех континентах:
В северном крае и в Африке жаркой,
Молятся черные, желтые, белые,
Молятся нищий-бедняк и богатый.

В комнатке маленькой, двери закрывши,
Иль в освещенном сверкающем зале,
Или на лоне природы, в затишье, —
Молятся в радости люди, в печали.

Молятся Богу у края могилы,
У колыбели новорожденных,
Полные силой или бессильные,
В горьких сомненьях, трудах изнуренные.

С жаром ли сердца иль с грустью глубокой,
С твердою верой, надеждой ли робкой,
Молятся мысленно, молятся вздохами,
Молятся шепотом, молятся громко.

Просят у Бога поддержки, защиты,
Просят прощения, разума, света,
Просят за дальних и просят за близких
И благодарность приносят от сердца.

Слышит всех Бог во все жизни мгновения,
Видит желание, чем сердце дышит,
Слышит молитву без слов, лишь в стремлениях
Но без участия сердца — не слышит!

Наша молитва — дыхание жизни,
Связь человека с благими дарами,
Связь жизни временной с жизнью Отчизны,
Связь Бога с нами, Своими детями.

Наша молитва — то вопль покаяния:
Грех искажает в нас образ Предвечного…
Наша молитва — то сердца искания

Высшего, доброго, светлого, вечного!

Наша молитва — то поле сражения:
Много желаний хороших имеем,
Но провести в жизнь благие стремления
Часто, друзья, мы совсем не умеем.

Мы у Христа видим в жизни спокойствие
Неустрашимость и выдержки силу.
Было Ему все с рождения свойственно?..
Нет! То в молитве в пустыне родилось.

А величайшая кротость, покорность
Воле Отца при голгофских страданиях?
Духа величие, сила и стойкость? —
Это родилось в борьбе в Гефсимании!

С помощью Божьей свой челн направляем
В море житейском, бушующем грозно.
С помощью Божьей, борясь со страстями,
Их усмиряем молитвой тревожной.

Это борьба без орудий и выстрелов —
Воле Божественной повиновение
Сколько пролито в борьбе слез невидимых
Но как желанны победы мгновения!

Наша молитва — то просьба сердечная
Чувствуем жизни своей скоротечность.
О, научи, Боже, видеть смысл вечный
В этом отрезке подаренной вечности!

Дай благодарными быть за даяния
И научи нас детьми быть прилежными
Чтоб назначенье Твое оправдали мы,
Чтоб наша жизнь не прошла бесполезною.

Молим Тебя мы за ближних и дальних-
Мир и поддержку пошли, Боже, людям!
И как на небе в чертогах сияния,
Так на земле Твоя воля да будет!

Phần bình luận tạm thời không hoạt động, độc giả có thể đăng link trên site khác.

Phần bình luận tạm thời không hoạt động.